INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Stary Dzierzgoń interesantów przyjmuje w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu pok. Nr 1 WE WTORKI OD GODZ. 14 00 DO GODZ. 15 30. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie. Istnieje możliwość umówienia się na inny dogodny termin.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Stary Dzierzgoń.jpg
Okresowa ocena jakości wody Drukuj Email

Okresowa ocena jakości wody - Dzierzgoń

 
Zawiadomienie Drukuj Email

Zawiadamiam, iż dnia 28 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w sali
Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego
w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji
Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym,
proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Szanowni Państwo,
informujemy, iż do dnia 15 lipca br. trwa nabór wniosków o przyznanie
stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego uzdolnionym uczniom w ramach w
ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.
W trwającym naborze szkoły mogą wnioskować o przyznanie stypendiów Marszałka
Województwa Pomorskiego:
1.    finansowanych ze środków budżetu województwa pomorskiego - w przypadku
uczniów, którzy w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek, pobierali
naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:
2)      w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym
uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
3)      w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu
ponadwojewódzkim uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
4)      w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim
uzyskali indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:
a)      w przypadku Ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy
gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego typu - co najmniej 5,4,
b)      w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej -
co najmniej 5,2.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnioskowania zawiera Załącznik nr 1
do Regulaminu.
2.       finansowanych z projektu "Pomorski program pomocy stypendialnej -
III edycja", skierowanych do uczniów, którzy spełniają łącznie warunki:
1)      w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będą pobierali
naukę na terenie województwa pomorskiego;
2)      w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będą uczniami VII
lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły
ponadgimnazjalnej;
3)      w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek,
uzyskali Średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie
świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):
a)      w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie
gimnazjalnej w szkole innego typu - co najmniej 5,5,
b)      w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej - co
najmniej 5,0;
c)       w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek,
uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów
przyrodniczych,
informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
4)      uzyskali minimum 10 punktów obliczonych w generatorze wniosków na
etapie wypełniania wniosku.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnioskowania zawiera Załącznik nr 2
do Regulaminu.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie przez szkołę
we wskazanym wyżej terminie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z
załącznikami potwierdzającymi spełnianie właściwych kryteriów.
Z Regulaminem przyznawania stypendiów można zapoznać się na stronie
Generatory wniosków stypendialnych dostępne są na stronie internetowej
Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego:
 
Informacja Drukuj Email

 
Infromacje GOPS Drukuj Email

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu informuję, że od 1 lipca 2019 r. można będzie składać wnioski na świadczenie – „Dobry start".

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko
– bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci
do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 lipca 2019 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).
Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start" przyjmowane będę
w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS Stary Dzierzgoń.

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia
i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

 

-----------

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU INFORMUJE OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

· Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane:

» od 1 lipca 2019 r. - wyłącznie drogą elektroniczną,

» od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia
31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
31 października 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU INFORMUJE OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

· Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy
są przyjmowane:

» od 1 lipca 2019 r. - wyłącznie drogą elektroniczną,

» od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje
do dnia 30 listopada 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2019 r.
do dnia 31 października
2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2019 r.
, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2020 r.

 

-----------------------------

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU INFORMUJE OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O USTALENIE PRAWA
DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

 

 

WNIOSEK ZŁOŻONY WRAZ
Z DOKUMENTAMI

500 + PRZYSŁUGUJE POCZĄWSZY

USTALENIE PRAWA
I WYPŁATA

OD 1 LIPCA 2019 r.
DO 31 SIERPNIA 2019 r.

» od 1 lipca - wyłącznie wnioski elektroniczne

» od 1 sierpnia - wnioski
w formie tradycyjnej
i elektronicznej

» OD 1 LIPCA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które
nie jest przyznane 500+

do 30 września 2019 r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane 500+
do 30 września 2019 r.

 

 

 

DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

OD 1 WRZEŚNIA 2019 r.
DO 30 WRZEŚNIA 2019 r.

» OD 1 LIPCA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które
nie jest przyznane 500+
do 30 września 2019 r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które
jest przyznane 500+ do 30 września 2019 r.

DO DNIA 30 LISTOPADA 2019 r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 r.

OD 1 LISTOPADA 2019 r.
DO 30 LISTOPADA 2019 r.

OD 1 LISTOPADA 2019 r.

DO DNIA 31 STYCZNIA 2020 r.

OD 1 GRUDNIA 2019 r.
DO 31 GRUDNIA 2019 r.

OD 1 GRUDNIA 2019 r.

DO DNIA 29 LUTEGO 2020 r.

OD 1 STYCZNIA 2020 r.
DO 31 STYCZNIA 2020 r.

OD 1 STYCZNIA 2020 r.

DO DNIA 29 LUTEGO 2020 r.

 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack