Ogłoszenie

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia


31 grudnia 2021 r. Urząd Gminy


w Starym Dzierzgoniu będzie czynny
od godz. 715 do godz. 1200

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 sierpnia 2014 09:05

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta dostępna jest dla wszystkich rodzin, niezależnie od dochodów, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, lub 25 roku życia  w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. O Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne mieszkające pod wspólnym miejscem zamieszkania.

Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Karta przyznawana jest bezpłatnie.

Opłacie podlega natomiast wydanie duplikatu Karty.

Opis procedury otrzymania Karty Dużej Rodziny:

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny składa się w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu, w pokoju nr 16 w godzinach pracy Urzędu: 7 15 - 1515

(pobierz druk)

Druk Wniosku dostępny jest także w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu.

Wniosek o wydanie Karty składa rodzic bądź rodzic zastępczy. Wniosek o przyznanie Karty może złożyć także członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub

dokument potwierdzający tożsamość;

  1. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  2. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej;
  4. w przypadku rodzinnego domu dziecka – postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka;

Termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu i weryfikacji kompletnego Wniosku, karty będą wydawane przez Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu , w pokoju nr 16 w godzinach urzędowania.

O terminie odbioru Karty Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu poinformuje telefonicznie bądź korespondencyjnie.

Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest wnioskodawca lub inny pełnoletni członek rodziny.

Ważność Karty:

Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta będzie wydawana na czas nieokreślony. W przypadku dzieci należy natomiast wziąć pod uwagę ograniczenia wiekowe, kontynuowanie nauki lub konieczność posiadania przez nie określonego stopnia niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Krystyna Hajdukiewicz

Pokój: 15

telefon: 5527614-81, wew. 40.

 

Poprawiony: poniedziałek, 04 sierpnia 2014 11:33
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack