Uwaga ! ! !
KASA URZĘDU GMINY CZYNNA W GODZINACH 7:15 - 14:30

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Informacja o przystąpieniu do procedury powołania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 kwietnia 2014 13:05

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ustala się następujące obszary działania organizacji, w zakresie których można kandydować do Rady:

pomoc i integracja społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym;

edukacja;

kultura fizyczna;

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

turystyka, krajoznawstwo, ekologia, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego;

wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój postaw proobywatelskich
i prospołecznych oraz działalność na rzecz organizacji;

rozwój regionalny i przestrzenny oraz przedsiębiorczość i innowacje;

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (w tym w obszarze ekonomii społecznej);ochrona i promocja zdrowia.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 279/336/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 marca 2014 r.
w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45,
z dopiskiem „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;

za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.

 

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:

imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji
w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 2 do Trybu (zał. nr 1 do w/w uchwały);

oświadczenia kandydata, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Trybu (zał. nr 1
do w/w uchwały) o:

wyrażeniu zgody na kandydowanie;

niekaralności za przestępstwa umyślne oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.);

wyrażeniu zgody na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu.

Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 16 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W ciągu 14 dni kalendarzowych od upływu terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady,
po weryfikacji spełnienia wymogów formalnych zgłoszeń, na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie www.pomorskie.ngo.pl zaprezentowana zostanie lista kandydatów oraz zaproszenie do głosowania.

Jednocześnie informujemy, że Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru
do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
a osobą odpowiedzialną pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Pan Andrzej Kowalczys, tel. (58) 3268 890, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacji udziela: Natalia Meszko, tel. (58) 3268 567, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 


 

 

Poprawiony: wtorek, 08 kwietnia 2014 13:12
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack