GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w środę po godzinach pracy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 55 276 14 81 lub poinformowaniu sekretariatu urzędu gminy.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 lutego 2013 10:09

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STARY DZIEZGOŃ W SPRAWIE GOSPODROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEZ GMINĘ

Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą od 1 lipca 2013 r. gminy są zobowiązane objąć wszystkich mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali) oraz objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

Co czeka mieszkańców?

1. Mieszkańcy nie będą indywidualnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie to przejmie gmina, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stary Dzierzgoń.

2. Mieszkańcy będą wnosić na rzecz gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która pokrywać będzie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny wynosić będzie 8,00zł/za 1 mieszkańca/miesięcznie i 12,00zł/za
1 mieszkańca/miesięcznie w przypadku gospodarowania odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny. Opłatę uiszczać się będzie miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie wszczęta zostanie egzekucja administracyjna.

3. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie do 31 marca 2013r.

4. Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

UCHWAŁY RADY GMINY REGULUJĄCE GOSPODARKĘ ODPADAMI:

 

· Uchwała z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń

 

· Uchwała z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Stary Dzierzgoń

 

· Uchwała z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenie metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty

 

· Uchwała z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

· Uchwała z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że przedstawione zagadnienie będzie wymagało dużego zaangażowania zarówno ze strony mieszkańców, jak i władz Gminy, liczymy na Państwa wyrozumiałość
i współpracę.

 

Wójt Gminy

 

Marek Turlej

 

 

Poprawiony: środa, 06 marca 2013 10:19
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack