Ogłoszenie

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia


31 grudnia 2021 r. Urząd Gminy


w Starym Dzierzgoniu będzie czynny
od godz. 715 do godz. 1200

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 czerwca 2012 10:07

Dnia 28.06.2012 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy

Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad :

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności-obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Interpelacje i wolne wnioski.

6.      Informacja o stanie opieki przedszkolnej na terenie gminy.

7.      Informacja na temat organizowanych wycieczek i wyjazdów edukacyjnych młodzieży szkolnej.

8.      Sprawozdanie finansowe za 2011 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu i informacja dotycząca mienia komunalnego, oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok:

 • uchwała Nr 1/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 6.06.2012 r. wraz z opinią o wykonaniu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń za 2011 rok,
 • uchwała Nr 105/g274/A/l/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15.06.2012 r.,
 • projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzierzgoń za rok 2011,
 • projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
  wykonania budżetu za 2011 rok.

12.  Projekty uchwał:

 • w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu,
 • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Stary Dzierzgoń rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 • zmieniająca uchwałę Nr VII/37/08 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu,
 • w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu do realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenów w rejonie miejscowości Monasterzysko Wielkie i Wartule  dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej w Gminie Stary Dzierzgoń,
 • w sprawie wystąpienia Gminy Stary Dzierzgoń ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu.

13.  Jak wdrożyć nowy system gospodarki odpadami komunalnymi - Film edukacyjny.

14.  Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.

15.  Zakończenie obrad.

 

 

Poprawiony: piątek, 22 czerwca 2012 07:23
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack