INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Stary Dzierzgoń interesantów przyjmuje w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu pok. Nr 1 WE WTORKI OD GODZ. 14 00 DO GODZ. 15 30. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie. Istnieje możliwość umówienia się na inny dogodny termin.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Przydomowe oczyszczalnie ścieków PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 stycznia 2012 14:18

 Intensywność dofinansowania.

 -          45 % Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

-          20 % budżet gminy

-          5 % budżet powiatu

 Starostwo Powiatowe w Sztumie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w ramach projektu Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, szuka osób chętnych do udziału w/w projekcie. 

Warunki dofinansowania

 

Beneficjent

 

Osoby fizyczne z terenu powiatu sztumskiego, jednostki samorządowe.

 

Rodzaje przedsięwzięć

 

Dofinansowaniem objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych, w gospodarstwach agroturystycznych i w obiektach użyteczności publicznej. Dofinansowaniem nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane.

 

Dofinansowane zostanie:

 

Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) o przepustowości do 50 RLM, oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych i obiektów użyteczności publicznej.

 

Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni wyłączą się:

Obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzania ścieków jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. nr 137, poz. 992);

Obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego;

Obszary, dla których przez rokiem 2020 został, przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji jej zadań własnych, zaplanowany Bi będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków;

 

Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej.

W zakresie budowy podłączeń do sieci kanalizacyjnej Program dotyczy obszarów, na których istnieje możliwość podłączenia się istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

 

Koszty kwalifikowane:

 

Kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne, których producenci i dostawcy przedstawią deklaracje zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz wystawione przez notyfikowane w Komisji Europejskiej laboratoria certyfikaty zgodności wyrobu potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach zgodności. Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony całość kosztów przedsięwzięcia objętego wnioskiem będzie niekwalifikowana.

Podłączenia budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

 

 1. Dostawy i zakup urządzeń. Przez urządzenia należy rozumieć wszystkie te elementy, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowywanym przedsięwzięciu.
 2. Przygotowanie terenu.
 3. Roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami.
 4. Roboty ziemne i budowlano-montażowe.
 5. Montaż urządzeń.
 6. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
 7. Rozruch urządzeń i instalacji.
 8. Instalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych.
 9. Podłączenia budynków do systemu kanalizacyjnego.
 10. Przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami.
 11. Zapłacony podatek od towarów usług VAT wykazany w fakturach rozliczanych przez FFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub o ubieganie się o zwrot podatku VAT.
 12. Wykonanie dokumentacji projektowej.
 13. Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, odbiorów technicznych i obsługi geodezyjnej oraz badań hydrogeologicznych.

 

Osoby chętne mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15. 15 pok nr 20.

 Druki do pobrania

- wniosek

- zgoda

- oświadczenie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program priorytetowy „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”

Poprawiony: czwartek, 26 stycznia 2012 13:34
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack