Uwaga ! ! !
KASA URZĘDU GMINY CZYNNA W GODZINACH 7:15 - 14:30

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

Wrota Pomorza

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama
Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Detektor burzy

Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
WÓJT GMINY W STARYM DZIERZGONIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – ds. pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 kwietnia 2010 22:20

Stary Dzierzgoń, 2010.04.21
WÓJT GMINY
W STARYM DZIERZGONIU
82 – 450 STARY DZIERZGOŃ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY – ds. pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych


Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

Spełnia następujące wymagania:
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
c) posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na określonym
stanowisku pracy.

Ponadto spełnia następujące wymagania dodatkowe:
a) posiada, co najmniej wykształcenie średnie,
b) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do podstawowego zakresu działania w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetwych należy planowanie rozwoju Gminy, prowadzenie całokształtu spraw wynikających z Narodowego Planu Rozwoju i jego programów operacyjnych oraz sektorowych, prowadzenie całokształtu spraw związanych z możliwością pozyskiwania dodatkowych środków finansowych pochodzących z programów pomocowych i funduszy strukturalnych, a także prowadzenie spraw związanych z budową infrastruktury komunalnej, a w szczególności:
1)    wdrażanie strategii rozwoju oraz powiązanych z nią planów finansowych i operacyjnych,
2)    monitorowanie i aktualizowanie programów rozwoju Gminy i związanych z nią programów operacyjnych oraz nadzór nad ich realizacją,
3)    zbieranie informacji na temat źródeł pozyskiwania dodatkowych środków finansowych pochodzących z programów pomocowych i funduszy strukturalnych przeznaczonych na inwestycje infrastruktury komunalnej,
4)    koordynowanie i merytoryczne przygotowanie wniosków o przyznanie środków z funduszy pomocowych sporządzanych przy współpracy pracowników Urzędu,
5)    przygotowywanie samodzielnie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych,
6)    lobbing i monitorowanie złożonych projektów i wniosków,
7)    wdrażanie programów, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
8)    opracowywanie wniosków na dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych,
9)    współpraca ze stowarzyszeniami i związkami międzygminnymi w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury komunalnej,


Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy,
b) życiorys (CV),
c) list motywacyjny,
d) kserokopie dokumentów i świadectw poświadczających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) kserokopie świadectw pracy,
g) oświadczenie o niekaralności.

Oferty na wolne stanowisko należy składać na adres:

Urząd Gminy
82 – 450 Stary Dzierzgoń
lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, pokój nr 1, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych”
w terminie do dnia 14 maja 2010 roku.
Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy, tel. 0552761481 lub 0552761482.

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).
Wójt Gminy
/-/ Ludwik Butkiewicz 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack