INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Stary Dzierzgoń interesantów przyjmuje w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu pok. Nr 1 WE WTORKI OD GODZ. 14 00 DO GODZ. 15 30. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie. Istnieje możliwość umówienia się na inny dogodny termin.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
WÓJT GMINY W STARYM DZIERZGONIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – ds. pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 kwietnia 2010 22:20

Stary Dzierzgoń, 2010.04.21
WÓJT GMINY
W STARYM DZIERZGONIU
82 – 450 STARY DZIERZGOŃ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY – ds. pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych


Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

Spełnia następujące wymagania:
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
c) posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na określonym
stanowisku pracy.

Ponadto spełnia następujące wymagania dodatkowe:
a) posiada, co najmniej wykształcenie średnie,
b) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do podstawowego zakresu działania w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetwych należy planowanie rozwoju Gminy, prowadzenie całokształtu spraw wynikających z Narodowego Planu Rozwoju i jego programów operacyjnych oraz sektorowych, prowadzenie całokształtu spraw związanych z możliwością pozyskiwania dodatkowych środków finansowych pochodzących z programów pomocowych i funduszy strukturalnych, a także prowadzenie spraw związanych z budową infrastruktury komunalnej, a w szczególności:
1)    wdrażanie strategii rozwoju oraz powiązanych z nią planów finansowych i operacyjnych,
2)    monitorowanie i aktualizowanie programów rozwoju Gminy i związanych z nią programów operacyjnych oraz nadzór nad ich realizacją,
3)    zbieranie informacji na temat źródeł pozyskiwania dodatkowych środków finansowych pochodzących z programów pomocowych i funduszy strukturalnych przeznaczonych na inwestycje infrastruktury komunalnej,
4)    koordynowanie i merytoryczne przygotowanie wniosków o przyznanie środków z funduszy pomocowych sporządzanych przy współpracy pracowników Urzędu,
5)    przygotowywanie samodzielnie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych,
6)    lobbing i monitorowanie złożonych projektów i wniosków,
7)    wdrażanie programów, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
8)    opracowywanie wniosków na dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych,
9)    współpraca ze stowarzyszeniami i związkami międzygminnymi w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury komunalnej,


Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy,
b) życiorys (CV),
c) list motywacyjny,
d) kserokopie dokumentów i świadectw poświadczających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) kserokopie świadectw pracy,
g) oświadczenie o niekaralności.

Oferty na wolne stanowisko należy składać na adres:

Urząd Gminy
82 – 450 Stary Dzierzgoń
lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, pokój nr 1, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych”
w terminie do dnia 14 maja 2010 roku.
Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy, tel. 0552761481 lub 0552761482.

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).
Wójt Gminy
/-/ Ludwik Butkiewicz 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack