Zawiadomienie Drukuj

Zawiadamiam, iż dnia 28 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w sali
Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego
w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji
Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym,
proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr I/1/19 z dnia 29 marca 2019 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie opieki przedszkolnej na terenie gminy.

7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla Gminy Stary Dzierzgoń.

8. Raport o stanie Gminy Stary Dzierzgoń:

- wystąpienie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń,

- debata nad Raportem o stanie Gminy Stary Dzierzgoń za 2018 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń wotum zaufania za 2018 rok.

10. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

i informacja o stanie mienia komunalnego.

11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzierzgoń za 2018 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego

w Starym Dzierzgoniu.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/19 Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stary Dzierzgoń.

18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr I/10/18 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

21. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławnika, do Sądu Rejonowego w Kwidzynie.

22. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stary Dzierzgoń.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Lewandowska