Zawiadomienie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 27 listopada 2018 12:10

Zawiadamiam, iż dnia 30 listopada 2018 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr III/3/2018 z dnia

31 sierpnia 2018 r. i Nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i wolne wnioski.

6. Informacja z działalności Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu.

7. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy.

8. Informacja o stanie dróg.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021.

11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków wynikających

z taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Dzierzgoń.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/17 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30.11.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Stary Dzierzgoń doprowadzonych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu.

17. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Stary Dzierzgoń na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

19. Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

20. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.

21. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.

22. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca

Rady Gminy

Renata Lewandowska

 

Poprawiony: wtorek, 27 listopada 2018 12:13