GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w środę po godzinach pracy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 55 276 14 81 lub poinformowaniu sekretariatu urzędu gminy.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 czerwca 2021 11:14

 

Zawiadamiam, dnia 25.06.2021 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr I/1/21 z dnia 24.03.2021 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie opieki przedszkolnej na terenie gminy.

7. Raport o stanie Gminy Stary Dzierzgoń:

- wystąpienie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń,

- debata nad raportem o stanie Gminy Stary Dzierzgoń.

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń wotum

zaufania za 2020 rok.

9. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

i informacja o stanie mienia komunalnego:

- uchwała Nr 034/g274/R/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń za 2020 rok wraz z opinią o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,

- opinie komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń,

- uchwała Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24.05.2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń za 2020 rok,

- uchwała Nr 066/g274/A/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r.

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Gminy Stary Dzierzgoń za 2020 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2029.

15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu.

16. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzierzgoń, w roku szkolnym 2021/2022.

17. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Stary Dzierzgoń oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych.

18. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Pomorze” Sp. z o.o.

20. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Pomorze” Sp. z o.o.

21. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

22. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

23. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w Starym Dzierzgoniu i Myślicach w trybie bezprzetargowym.

25. Wolne wnioski i informacje.

26. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Lewandowska

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack