GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w środę po godzinach pracy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 55 276 14 81 lub poinformowaniu sekretariatu urzędu gminy.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 maja 2021 13:46

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWYCH

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały
Nr IV/31/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2021 rok”

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń, zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

I. Warunki, które powinien spełniać kandydat do pracy w komisji konkursowej:

1. Jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych.

2. Zgłosi swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony, którego wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

4. Uzyskały rekomendacje jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do jej/ jego reprezentowania w pracach Komisji Konkursowej.

5. Nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela,
o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

II. Zadania Komisji Konkursowej:

1. Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)
w otwartym konkursie ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych.

2. Członkowie Komisji Konkursowej pełnią swoją funkcję społecznie, bez jakiejkolwiek gratyfikacji pieniężnej.

III. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń powołuje w skład członków Komisji Konkursowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – spośród złożonych zgłoszeń.

Informacje zawarte w dokumentach kandydatów podlegają ochronie zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO") (Dz.U.UE.L. 119.1 z 4.05.2016)
z wyłączeniem informacji stanowiących na podstawie odrębnych przepisów informację publiczną podlegającą upowszechnieniu.

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy następuje na podstawie złożonego formularza. Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń, 82-450 Stary Dzierzgoń 71. Za termin złożenia oferty uznaje się godzinę i datę wpływu zgłoszenia do Urzędu. Wypełniony formularz należy złożyć w zapieczętowanej kopercie która powinna zawierać opis:

”Zgłoszenie kandydata na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku."

Termin składania zgłoszeń do pracy w komisji konkursowej upływa z dniem 31.05.2021 roku, godz. 10:00

DOKUMENTY DO POBRANIA

Poprawiony: czwartek, 20 maja 2021 13:48
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack