INFORMACJA

Skargi i wnioski do Rady Gminy Stary Dzierzgoń można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7 15 do 15 00 w biurze rady pok. Nr 19 w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu.

 

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 marca 2021 14:01

 

Zawiadamiam, dnia 30 marca 2021 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr V/5/20 z dnia 30.12.2020 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja z działalności Rady Gminy Stary Dzierzgoń za 2020 rok.

6. Informacja z realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy za 2020 rok.

7. Informacja na temat dowozu dzieci do szkół.

8. Informacja na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

9. Informacja na temat ładu i porządku publicznego na terenie gminy.

10. Informacja na temat opieki zdrowotnej na terenie gminy.

11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Stary Dzierzgoń za 2020 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2029.

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na remont drogi Tabory – Pronie.

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na remont drogi w Lubochowie.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 grudnia 2020 r. ustalenia Przewodniczącemu Rady Gminy Stary Dzierzgoń wysokości miesięcznej diety.

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/48/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet przysługującym radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

19. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr II/12/04 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

20. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr V/49/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2021 rok.

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń w 2021 roku”.

22. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr I/12/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Stary Dzierzgoń.

23. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr I/11/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Wolne wnioski i informacje.

26. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Lewandowska

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack