GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w środę po godzinach pracy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 55 276 14 81 lub poinformowaniu sekretariatu urzędu gminy.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 stycznia 2021 12:12

 

 

W dniu 03.12.2020 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert  w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021. Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia1), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program ma także zapewniać:

1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społeczny

2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

2) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

3) załatwianiu spraw urzędowych;

4) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

5) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

6) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki
oświatowej ).

W 2021 roku limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Pomoc przyznawana w ramach Programu jest bezpłatna.

Gmina Stary Dzierzgoń złożyła wniosek o przyznanie środków finansowych na realizacje Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021.

Osoby zainteresowane otrzymaniem w 2021r. wsparcia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 pod numerem tel. 55 276 14 04.

Ilość osób objętych wsparcie w 2021r. będzie uzależniona od ilości otrzymanych środków na realizacje Programu.

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack