Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 czerwca 2019 20:22
Szanowni Państwo,
informujemy, iż do dnia 15 lipca br. trwa nabór wniosków o przyznanie
stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego uzdolnionym uczniom w ramach w
ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.
W trwającym naborze szkoły mogą wnioskować o przyznanie stypendiów Marszałka
Województwa Pomorskiego:
1.    finansowanych ze środków budżetu województwa pomorskiego - w przypadku
uczniów, którzy w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek, pobierali
naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:
2)      w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym
uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
3)      w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu
ponadwojewódzkim uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
4)      w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim
uzyskali indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:
a)      w przypadku Ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy
gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego typu - co najmniej 5,4,
b)      w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej -
co najmniej 5,2.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnioskowania zawiera Załącznik nr 1
do Regulaminu.
2.       finansowanych z projektu "Pomorski program pomocy stypendialnej -
III edycja", skierowanych do uczniów, którzy spełniają łącznie warunki:
1)      w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będą pobierali
naukę na terenie województwa pomorskiego;
2)      w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będą uczniami VII
lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły
ponadgimnazjalnej;
3)      w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek,
uzyskali Średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie
świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):
a)      w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie
gimnazjalnej w szkole innego typu - co najmniej 5,5,
b)      w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej - co
najmniej 5,0;
c)       w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek,
uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów
przyrodniczych,
informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
4)      uzyskali minimum 10 punktów obliczonych w generatorze wniosków na
etapie wypełniania wniosku.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnioskowania zawiera Załącznik nr 2
do Regulaminu.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie przez szkołę
we wskazanym wyżej terminie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z
załącznikami potwierdzającymi spełnianie właściwych kryteriów.
Z Regulaminem przyznawania stypendiów można zapoznać się na stronie
internetowej:  <http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2555/>
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2555/
Generatory wniosków stypendialnych dostępne są na stronie internetowej
Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego:
https://des.pomorskie.eu/stypendia
Poprawiony: piątek, 21 czerwca 2019 20:25