Uwaga ! ! !
KASA URZĘDU GMINY CZYNNA W GODZINACH 7:15 - 14:30

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Środowisko przyrodnicze Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 października 2008 00:00

Obszar gminy Stary Dzierzgoń leży w obrębie fizyczno – geograficznego makroregionu Pojezierza Iławskiego, jednak niewielki skrawek północno - zachodniej części gminy można zaliczyć do krajobrazów żuławskich, przy przyjęciu za wyznacznik granicy Żuław poziomicę 10 m n.p.m.

Ogólne cechy przestrzeni gminy to: powierzchnia 185,86 km/2; deniwelacje w skali gminy około 128 m (skrajne wysokości bezwzględne to: około 5 m npm w północno - zachodniej części gminy i około 133 m n.p.m. w północno wschodniej części); deniwelacje lokalne dochodzące do 20-30 m; urozmaicona rzeźba terenu – łącznie typ rzeźby falistej i wysokofalistej oraz pagórkowatej i wysokopagórkowtej zajmuje około 40% powierzchni gminy; nierównomierne rozmieszczenie lasów; nierównomiernie rozwinięta sieć hydrograficzna; wyraźnie wykształcone i lokalne głęboko wcięte doliny rzeczne (Dzierzgoń, Dzierzgonka, Brzeźnica); położenie na pograniczu strefy występowania jezior (południowa część gminy); zróżnicowanie cech klimatu miejscowego, uwarunkowane głównie rzeźbą, warunkami wodnymi i układem przestrzennym lasów ; występowanie obszarów i obiektów cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną; względny dobry stan  ogólny środowiska przyrodniczego – nie występują tu znaczące zagrożenia, będące gdzie indziej skutkami intensywnej działalności gospodarczej  i urbanizacji; lokalne zagrożenia środowiska związane głównie z gospodarką komunalną (ścieki, odpady) i rolnictwem;

Południowa część gminy należy do terenów o szczególnych walorach ekologicznych, najcenniejszych przyrodniczo zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. W Koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET - Polska, tereny te znajdują się w obszarze węzła ekologicznego międzynarodowej rangi. W 1993 r. objęto je ochrona prawna, włączając w granice Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego utworzonego r. Obszarowa forma ochrony objęta jest także północna i wschodnia część gminy, wchodząca w skład obszaru chronionego krajobrazu rzeki Dzierzgoń.

Południowa część terenu gminy leży w zasięgu projektowanej strefy ochronnej wstępnie udokumentowanego, Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - GZWP Nr 210. Wymagana jest szczególna ochrona zasobów wód podziemnych, także z uwagi na występujące tu obszary o zwiększonej infiltracji wgłębnej.

Lesistość gminy wynosi ok. 20 %, kompleksy leśne koncentrują się w południowym i zachodnim fragmencie terenu gminy.

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2012 11:59
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack