GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w środę po godzinach pracy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 55 276 14 81 lub poinformowaniu sekretariatu urzędu gminy.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

Wrota Pomorza

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama
Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Detektor burzy

Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Program Rodzina 500+ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 września 2016 07:35

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU

 

PROGRAM RODZINA 500+

Informacje ogólne:

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez względu na wysokość dochodu.

 

OKRES PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA

Pierwszy okres na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się od dnia 01.04.2016 r. i trwa do dnia 30.09.2017 r.

 

Kryterium dochodowe

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwoty 1.200,00 zł.

 

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

1. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych określonych w art. 27, 30b,30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), tj. oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2014 r. pełnoletnich członków rodziny

2. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, tj. za 2014 rok pełnoletnich członków rodziny

3. Nakaz płatniczy lub oświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, tj. za 2014 rok

4. Ponadto w zależności o sytuacji danej rodziny do wniosku należy dołączyć np. dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji dochodowej, (tj. świadectwo pracy, umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, decyzje z urzędu pracy, pity 11 za 2014 rok), wyrok zasadzający alimenty, postanowienie sądu orzekające rozwód lub separację, orzeczenie o niepełnosprawności oraz inne dokumenty lub oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Do dochodów niepodlegających opodatkowaniu, które bierze się pod uwagę przy ustaleniu dochodu, zaliczane są m.in.: dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, alimenty na dzieci, stypendia szkolne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ustalając dochód rodziny uwzględnia się zarówno dochody podlegające opodatkowaniu jak i nieopodatkowane uzyskane przez poszczególnych członków rodziny. W przypadku dochodu podlegającego opodatkowaniu dochód pomniejsza się o podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

PIERWSZE DZIECKO oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.

 

RODZINA oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

 

PRZYKŁAD: rodzina 4-osobowa z dwójką dzieci w wieku 10 i 19 lat ubiega się o świadczenie wychowawcze. Zgodnie z zawartą w ustawie definicją pierwszego dziecka, pierwszym dzieckiem w tej rodzinie będzie dziecko 10 – letnie. W tej rodzinie rodzic otrzyma świadczenie na pierwsze dziecko (10 lat) w przypadku spełnienia kryterium dochodowego. Istotne jest, ze dziecko 19 letnie może być zaliczone do składu rodziny, jeżeli zamieszkuje wspólnie z rodzicami i pozostaje na ich utrzymaniu.

 

NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECKO oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

OSOBA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECKO oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

UTRATA DOCHODU (oznacza utratę dochodu spowodowaną):

uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),

utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

utratą świadczenia rodzicielskiego,

utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

 

UZYSKANIE DOCHODU (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane):

zakończeniem urlopu wychowawczego,

uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;

pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Pliki :

1. Wniosek

2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

4. Program Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack